Skip links

EĞİTİMLERİMİZ

FİNANS EĞİTİMLERİ FİNANS EĞİTİMLERİ

 • Kontrolü Elde Etmenize Yardımcı Olur.
 • Borç Döngüsünü Sonlandırmaya Yardımcı Olur.
 • Paranızı Anlamanıza Yardımcı Olur.
 • Geleceği Planlamanıza Yardımcı Olur.
 • Seçimlerinizi Anlamanıza Yardımcı Olur.

DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ EĞİTİMİ

Amaç:

Şirketlerin hesap dönemlerinin kapanışı ile ilgili yapacakları muhasebe işlemleri ve vergi mevzuatına yönelik uygulamalar konusunda katılımcıların ayrıntılı olarak bilgilendirilmesi ve bu suretle işlemlerin hem doğru ve hem de mümkün olan vergisel fırsatların sonuna kadar kullanılarak yapılmasını hedeflemektedir.

İçerik:

 1. A)  DÖNEM SONU DEĞERLEME İŞLEMLERİ
 • Dövizli hesaplar
 • Tahakkuk uygulamaları
 • Reeskont hesaplamaları
 • Karşılıklar
 1. B)  HESAP BAZINDA DÖNEM SONU İŞLEMLERİ
 • Hazır Değerler
 • Menkul Kıymetler
 • Ticari Alacaklar ve Diğer Alacaklar
 • Stoklar
       -Dönem Sonu Envanteri-Stokların Değerlemesi/Değerleme Yöntemleri
  -Vade Farkları
       -Kredi Faizi ve Kur Farkı Gideri
       -Kıymeti Düşen Mallar
       -Zayi Olan Mallar-Stok İmha İşlemleri
 • Maddi Duran Varlıklar
       -Duran Varlıkların ve Finansal Kiralama İşlemlerinin Değerlemesi, Faiz      ve Masrafların Durumu, muhasebeleştirme  ve yenileme  fonu uygulaması
       -Amortismana tabi iktisadi kıymet alımında kullanılan yabancı kaynaklar
       -Amortisman hesaplamaları ve kayıtlara alınması (örneklerle amortisman yöntemleri)
       -Özel Maliyetler
       -Amortismana tabi iktisadi kıymetlerin satışı ve yenilenmesi – istisna           uygulamalarının muhasebeleştirilmesi
 • Gelecek Döneme ilişkin Giderler ,Gider ve Gelir Tahakkukları
 • Bankalar ve Banka Kredileri İşlemleri
 • Ticari Borçlar, Diğer Borçlar ve Transfer Fiyatlandırması Uygulaması
 • Gelecek Döneme İlişkin Gelirler ve Gider Tahakkukları
 • Özsermaye ve Sermaye İşlemleri
 • Karlar ve Kar Yedekleri
 • Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler
 • Bağış ve Yardımlar
 • Ciro Primleri-İskontolar-Bedelsiz Teslimler
 • Vergi Karşılıkları
 • Geçici Vergi Uygulaması ve Dönem Sonu İşlemleri
 • Dönem Sonunda Yapılacak Kapanış İşlemler
 • Hedef Kitle:

Şirketlerin muhasebe departmanları çalışanları, Mali Müşavirler, görev ve sorumluluk ilgi alanları itibarıyla eğitim içeriği kapsamında olan herkesi kapsamaktadır.